Залучення громадян до охорони громадського порядку

Кожен громадянин має право на безпечні умови проживання, захист від протиправних посягань будь-якого недобросовісного члена суспільства як себе, так і членів своєї сім’ї. І, звісно ж, вправі вимагати забезпечення такої безпеки від правоохоронних органів, на які законом покладені завдання з охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії та боротьбі зі злочинністю, охорони громадського порядку.

Але досягнути безпеки в суспільстві без участі і додаткових зусиль самого населення — навряд чи вдасться.

Безпосереднім обов’язком органів місцевого самоврядування як інституту, найбільш наближеного до населення, є залучення громадян до охорони громадського порядку.

Етап залучення населення до співпраці по охороні громадського порядку безперечно повинен включати роз’яснювальну роботу, безпосереднє спілкування із населенням.

Форми роботи з населенням можуть бути різноманітними: проведення робочих зустрічей у трудових колективах підприємств, установ, організацій усіх форм власності та навчальних закладах, гуртожитках; організація сходів і зборів громадян, мешканців житлових масивів, мікрорайонів, населених пунктів, сіл, нарад із громадськими організаціями відповідних сіл, селищ, міст, районів та областей.

Інформування населення необхідно починати з положень законодавчих і нормативно-правових актів щодо використання можливостей громадян в охороні громадського порядку і профілактиці правопорушень.

Правові підстави участі громадян в охороні громадського порядку встановлені Законом України від 22.06.2000 № 1835-III «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». (Далі за текстом — Закон № 1835).

Відповідно до ст. 1 Закону № 1835 громадяни України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об’єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Окрім Закону № 1835, питання щодо порядку та умов створення, функціонування та припинення діяльності громадських формувань, їх завдань, прав і обов’язків членів формувань, особливостей застосування ними фізичного впливу і спеціальних засобів при виконанні обов’язків більш детально регулюються Типовим статутом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, затвердженого постановою КМУ від 20.12.2000 № 1872 (Далі за текстом — Типовий статут).

Відповідно до ст. 3 Закону № 1835 громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються і діють у взаємодії з правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, додержуючись принципів гуманізму, законності, гласності, добровільності, прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань.

Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, спрямовується і контролюється відповідними органами Національної поліції, підрозділами Державної прикордонної служби України.

Межі території, на якій буде проводити свою діяльність відповідна громадська організація, повинні бути узгоджені з керівництвом відповідного територіального органу Національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби України, а також виконавчого органу ради, на території якої діятиме це громадське формування.

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

На етапі створення громадських формувань органи місцевого самоврядування мають допомагати громадянам в оформленні необхідних статутних документів, визначенні певної спеціалізації діяльності формування, особливостей його функціонування залежно від ситуації на відповідній території села, селища, міста.

Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону у сфері охорони громадського порядку є:

1надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам
2інформування органів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань
3сприяння органам Національної поліції у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань
4участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону за місцем реєстрації цих об’єднань лише після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної служби України і одержання в органах місцевого самоврядування посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов’язки, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 16 Закону № 1835 органи місцевого самоврядування здійснюють координацію та контроль за діяльністю громадських формувань, заслуховують повідомлення і звіти керівників зазначених формувань.

Органи місцевого самоврядування мають створювати необхідні умови для ефективної діяльності громадських формувань: надавати їм службові приміщення, необхідний інвентар та засоби зв’язку, виділяти кошти на придбання форми та посвідчень.

Задля формування позитивного ставлення населення до співпраці з правоохоронними органами та залучення до роботи з охорони порядку органи місцевого самоврядування повинні роз’яснювати громадянам положення закону, правові гарантії та забезпечення соціального захисту членів громадських формувань.

Як показує практика, найбільших успіхів у боротьбі з правопорушеннями вдається досягти тільки у тісній співпраці правоохоронних органів з громадянами.