Примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану

Примусове відчуження майна – позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості.

Вилучення майна – позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Стаття 41 Конституції України гарантує кожному право на володіння, користування та розпоряджання своєю власністю. Однак таке право не є абсолютним та може зазнавати обмежень за певних обставин. Цією ж статтею Конституції передбачається можливість примусового відчуження об’єктів права приватної власності, що може бути здійснене «лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості». Примусове відчуження таких об’єктів з наступним відшкодуванням їх повної вартості допускається в умовах воєнного чи надзвичайного стану.  У ст. 353 Цивільного кодексу України визначено, що в умовах воєнного або надзвичайного стану майно може бути примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням його вартості. Якщо після припинення надзвичайної обставини майно збереглося, особа, якій воно належало, має право вимагати його повернення у судовому порядку. Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» визначає механізм передачі, примусового відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб для потреб держави. Примусове відчуження майна полягає у позбавленні власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості.

Порядок примусового відчуження майна

Рішення про примусове відчуження майна у зв’язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану приймається військовим командуванням, що має бути погоджене  відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. Проте варто взяти до уваги, що Закон дозволяє здійснювати примусове відчуження майна за рішенням військового командування без вказаного погодження у місцевостях, де ведуться бойові дії. В разі такого відчуження складається акт про примусове відчуження майна за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 988 від 31 жовтня 2012 р. При цьому, в такому акті мають бути зазначені:

 • назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення;
 • відомості про власника (власників) майна:
 • для юридичних осіб – повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;
 • для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, крім осіб, які з релігійних або інших переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку у паспорті;
 • відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);
 • опис майна, достатній для його ідентифікації. При цьому зазначаються:
 • для нерухомого майна – відомості про місцезнаходження (адреса);
 • для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) –  відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;
 • сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

Також Законом передбачається, що такий акт має бути підписаний власником майна або його законним представником та уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється печатками військового командування або зазначених органів. Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта. У разі примусового відчуження майна до акта додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки. За правилами мирного часу, оцінка майна проводиться незалежним оцінювачем (це професійна діяльність). У разі неможливості його залучити – така оцінка проводиться органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. Важливо, що в разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно.

Як відбувається оцінка майна

В ст. 8 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» зазначено, що оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню, проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та за залучення суб’єктів оціночної діяльності. У разі неможливості залучити до оцінки майна суб’єктів оціночної діяльності така оцінка проводиться органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. У разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно. У разі якщо попередній власник не згоден з оцінкою майна, він може звернутися до суду.

Порядок компенсації за майно

Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного може здійснюватись:

 • з попереднім повним відшкодуванням його вартості військовим командуванням чи органом, що прийняв рішення про таке відчуження, за рахунок коштів державного бюджету до підписання акта;
 • з наступним повним відшкодуванням його вартості протягом п’яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану – протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за рахунок коштів державного бюджету.

Оформлення документів для примусового відчуження або вилучення майна, а також оплата витрат з оцінки майна, яке відчужується, здійснюються військовим командуванням, органом, що прийняв рішення про таке відчуження або вилучення, за рахунок коштів державного бюджету. Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного стану майно його колишній власник після скасування правового режиму воєнного стану звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна із заявою. У заяві зазначаються такі відомості про заявника:

 • повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб);
 • місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 • ідентифікаційний код (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;
 • реквізити банківського рахунка.

Заява розглядається протягом десяти робочих днів із дня її подання. За результатами розгляду заяви оформлюється висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно. Такий висновок оформляється в трьох примірниках. Перший примірник передається заявникові, другий – територіальному органу Казначейства, третій зберігається за місцем його оформлення. Виплата повної компенсації здійснюється органами, що ухвалили рішення про примусове відчуження майна, у порядку черговості оформлення висновків за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті.

У разі якщо Ви маєте додаткові питання по цій статті чи ваші права порушують, або Ви потребуєте допомоги в судах,  і не маєте грошей на адвоката  – звертайтеся до сектору «Краснокутське бюро правової допомоги»  Богодухівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 17-00,  за адресою: смт Краснокутськ, вул. Миру, 138. тел. (05756) 3-26-50.